Yuriko Koike, 64 anni, si afferma su candidato governo