Fedelissimo di Macron. Sottosegretario sara' Nunez, ex capo 007