Arrestati 16 sospetti, sequestrate 10 tonnellate di marijuana