Migliaia in piazza per referendum anti-chavista. Venti arresti