Prima richiesta a 3 anni e 6 mesi era gia' stata respinta