Un miliardo i fumatori. E Pechino diventa 'no smoking'