Sotto 15mila punti dopo 16 mesi. Attesi dati Pil Italia, Germania e Ue