Focolai in varie regioni. Tromba d'aria a Ostia, 10 feriti