Grave allergia agli antibiotici. Salta tappa tour di Kansas City